ادبی عارفانه و...

نظر

نگاهم نکن باورم کن فقط

خدایا من از این دلم دلخورم!

کجا فرصت سجده ای کامل است؟

به میخانه این دلق تا کی برم؟!

...

کفن خواهم و بند و زنجیرها

به زُنّار پنهان چه شد حاصلم؟

نم اشک در دیده ام از پیاز!

خدایا به نقصان کجا کاملم؟!

...

شکسته دل و از دلم شاکی ام

رهاندم دل و انتظارم خمید!

گذشت پیرمردی به قامت دو تا

عصای جوانی ز دستش پرید!

...

جوانی جوانی جوانی سلام!

تو ای گوهر ناب و زیبای من

مرا بزم عشاق بیدل ببر!

رهایم نکن گر کنی وای من!

...

شب است و دلم باز دنبال توست

بزن خنجری تیز بر چشم دل!

خدایا از این دیده درمانده ام!

فراموشی است هرکجا رسم دل!

 

زیبا جنیدی